Turk NDT - The Turkish Society for Nondestructive Testing
ralph lauren skjorta vibram fivefingers nike roshe run dam mbt skor nike air max rea new balance rea louboutin shoes
viagra south africa kamagra oral jelly cialis south africa viagra for men cialis pills kamagra jelly
  Bakandan Mesaj 閍eler 楁in Linkler TurkNDT Sat Forum 愮etiim         
 

         T羹z羹k

Cemiyetin Merkezi

 

Madde 1- Cemiyetin merkezi Ankara'd覺r. Cemiyet, yurt i癟inde ve yurt d覺覺nda ube a癟abilir.

 

Cemiyetin Amac覺

 

Madde 2- T羹rk End羹strisinin Tahribats覺z  Muayene alan覺nda hizmette bulunarak,

Tahribats覺z  Muayene faaliyetlerinin etkinletirilmesini ve gelitirilmesini salamak ve

 bu konuda 癟al覺an kii ve kurululara destek vermek amac覺 ile kurulmutur.

Cemiyet Taraf覺ndan S羹rd羹r羹lecek al覺ma Konulan ve Bi癟imleri

 

Madde 3- Cemiyet, kurulu amac覺na uygun olarak aa覺daki konularda faaliyet g繹sterecektir.

 

a- T羹rk   End羹strisinde   Tahribats覺z   Muayene   uygulama   potansiyelini   gelitirmek,   bu   konuda

ihtiya癟lara  cevap   verecek nitelikli   elemanlar yetitirilmesi   ve   mevcut   imkanlar覺n  verimli

kullan覺m覺n覺n temini i癟in koordinasyon salamak,

 

b- T羹rkiye'de Tahribats覺z Muayene alan覺ndaki arat覺rma-gelitirme 癟al覺malar覺n覺 tevik etmek ve bu

y繹nde 襤lgili sanayi, bilim ve arat覺rma kurulular覺 aras覺nda ibirlii salamaya y繹nelik 癟al覺malar

yapmak,

 

c- Tahribats覺z Muayene alan覺na ilikin end羹striyel uygulamalara y繹nelik kurallar oluturmak,

 

d- T羹rkiye'de Tahribats覺z Muayene alan覺nda 癟al覺an elemanlar覺n ulusal ve uluslar aras覺 standartlara

uygun olarak eitilmesi,  vas覺fland覺r覺lmas覺  ve  sertifikaland覺r覺lmas覺    i癟in rehber d繹k羹manlar

haz覺rlamak, arat覺rma gelitirme 癟al覺malar覺 y羹r羹tmek, tevik etmek ve bu y繹nde ilgili sanayi,

bilim ve arat覺rma kurulular覺 aras覺nda ibirlii salamaya y繹nelik 癟al覺malar yapmak,

 

e- Uluslar aras覺 standartlara g繹re akredite edilmi durumdaki ulusal Tahribats覺z Muayene eitim,

s覺nav ve sertifikaland覺rma kurulular覺 ile 襤birlii yaparak bu alanda ulusal bir uygulama,denetleme ve etik sistemini oluturmak ve bu sistemi iletmek,

 

f- Akredite olmu 癟eitli ulusal kurulular taraf覺ndan ger癟ekletirilen   sertifikaland覺rman覺n uluslar

aras覺 ge癟erlilii olmas覺 y繹n羹nde giriimlerde bulunmak ve 癟oklu tan覺ma 癟al覺malar覺 y羹r羹tmek,

 

g- T羹rkiye'nin Tahribats覺z Muayene alan覺nda, uluslar aras覺 platformda tan覺nan ve prestijli

 bir konuma sahip olmas覺 i癟in 癟al覺malar yapmak, y繹ntemler belirlemek ve

belirtilen stratejileri korumak ve gelitirmek

 

h- D羹nyadaki Tahribats覺z Muayene alan覺na ilikin bilimsel ve teknolojik gelime ve uygulamalar覺,

konferans, sempozyum, toplant覺 ve yay覺n gibi y繹ntem ve vas覺talarla, T羹rk End羹strisinin bilgi ve kullan覺m覺na sunmak i癟in gerekli 癟al覺malar覺 yapmak,

 

i- Tahribats覺z Muayene alan覺nda dernein amac覺na uygun olarak, kanunlarla yasaklanmayan

alanlarda, dier Cemiyetlerle veya vak覺f, sendika, oda ve benzen sivil toplum kurulular覺 ile

platformlar oluturmak,

 

j- Amac覺n ger癟ekletirilmesi i癟in gerekli olan her t羹rl羹 bilgi, belge, dok羹man ve yay覺nlar覺 temin

etmek, dok羹mantasyon merkezi oluturmak, 癟al覺malar覺n覺 duyurmak i癟in ama癟lan dorultusunda

gazete, dergi, kitap gibi yay覺nlar ile 羹yelerine da覺tmak 羹zere 癟al覺ma ve bilgilendirme b羹ltenleri

癟覺karmak,     

 

k- Gerekli izinler al覺nmak art覺yla yard覺m toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt i癟inden ve yurt

d覺覺ndan ba覺 kabul etmek,

 

l- Amac覺n ger癟ekletirilmesi i癟in sal覺kl覺 bir 癟al覺ma ortam覺 salamak, her t羹rl羹 teknik ara癟 ve

gereci, demirba ve k覺rtasiye malzemelerini salamak,

 

m- T羹z羹k ama癟lar覺n覺n ger癟ekletirilmesi i癟in ihtiya癟 duyduu gelirleri temin etmek amac覺yla

iktisadi, ticari ve sanayi iletmeler kurmak ve iletmek,

 

n- yelerin yararlanmalar覺 i癟in lokal a癟mak, sosyal ve k羹lt羹rel tesisler kurmak ve bunlar覺 tefri

etmek,   羹yeler aras覺ndaki   koordinasyonun gelitirilmesi ve devam ettirilmesi i癟in, yemekli

toplant覺lar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri etkinlikler d羹zenlemek veya

羹yelerinin bu t羹r etkinliklerden yararlanmalar覺n覺 salamak,

 

o- Cemiyet faaliyetleri i癟in ihtiya癟 duyulan ta覺n覺r, ta覺nmaz mal sat覺n almak, satmak, kiralamak,

kiraya vermek ve ta覺nmazlar 羹zerinde ayni hak tesis etmek,

 

p- Amac覺n ger癟ekletirilmesi i癟in gerek g繹r羹lmesi durumunda, vak覺f kurmak, federasyon kurmak

veya kurulu federasyona kat覺lmak, gerekli 襤zinler al覺narak Cemiyetlerin izinle kurabilecei tesisler

kurmak,

 

q- Uluslar aras覺 faaliyette bulunmak, yurt d覺覺ndaki Cemiyet ve kurululara 羹ye olma ve bu

kurulularla proje baz覺nda ortak 癟al覺malar yapmak veya yard覺mlamak,

 

r- Dernein   amac覺n覺   ger癟ekletirmek  羹zere,   benzer  ama癟l覺   Cemiyetlerden,   i癟i  ve   iveren

sendikalar覺ndan ve mesleki kurululard覺n maddi yard覺m almak ve ad覺 ge癟en kurumlara maddi

 yard覺mda bulunmak,

 

s- Amac覺n ger癟ekletirilmesi i癟in gerek g繹r羹lmesi halinde, 5072 say覺l覺 Cemiyet ve Vak覺flar覺n Kamu Kurum ve Kurulular覺 ile 襤likilerine Dair Kanun h羹k羹mleri sakl覺 kalmak 羹zere, kamu kurum ve kurulular覺 ile g繹rev alanlar覺na giren konularda ortak projeler 羹retmek ve y羹r羹tmek,

 

t- Cemiyet 羹yelerinin zaruri ihtiya癟lar覺n覺 ve dier mal ve hizmetlerle k覺sa vadeli kredi ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lamak amac覺yla sand覺k kurmak,

 

u- Yurti癟i ve yurt d覺覺nda gerekli g繹r羹len yerlerde ube ve temsilcilikler a癟mak,

 

v- Dernein amac覺na uygun olan her t羹rl羹 giriim ve faaliyetlerde bulunmakt覺r.

 

Cemiyetin Amac覺

 

Madde 4- Teknik ve sosyal alanda faaliyet g繹sterir.

Cemiyetin Amac覺n覺 Ger癟ekletirmek 襤癟in Yapabilecei 襤 ve 襤lemler

 

Madde 5- Cemiyet, gayesine ulamak i癟in yasal s覺n覺rlamalar d覺覺nda, miktar ve deeri k覺s覺tlanmam覺 ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallara, ba覺, vasiyet, sat覺n alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, demeklere ilikin yasa h羹k羹mleri uyar覺nca sahip olduklar覺m satmaya, devir ve fera etmeye, gelirlerini almaya, harcamaya, Cemiyet malvarl覺覺na giren bir veya birden 癟ok ta覺nmaz mal veya gelirlerini bir yada bir癟ok kez yat覺r覺mda kullanmaya, ama癟 ve hizmet konular覺na ayk覺r覺 olmamak koulu ile yap覺lacak ba覺, vasiyet, sat覺n alma ve dier yollarla edindii ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallan ve paralar覺 y繹netim ve tasarrufa, menkul deerler almaya ve amac覺 dorultusunda bunlar覺 deerlendirip satmaya, ama癟lar覺na benzer 癟al覺malarda bulunan yurti癟i ve yasal izin al覺nd覺覺nda yurtd覺覺ndaki Cemiyetler, ger癟ek ve t羹zel kiiler ile ibirlii yapmaya, ta覺nmaz mallar覺n irtifak, intifa, s羹kna, 羹st, rehin, ipotek gibi m羹lkiyetten gayri ayni haklar覺n覺 kabule, bu haklar覺 kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuraca覺 s繹zlemeler i癟in ta覺n覺r ve ta覺maz mallar覺n rehin ve ipotei dahil her t羹rl羹 g羹venceleri almaya, ge癟erli Banka kefaletlerini kabule, Cemiyetin ama癟 ve hizmet konular覺n覺 ger癟ekletirmek i癟in gerektiinde 繹d羹n癟 almaya, kefalet, rehin, ipotek ve dier g羹venceleri vermeye, ama癟 ve hizmet konular覺na uygun olarak y羹r羹t羹len ve y羹r羹t羹lecek projelerden ve her t羹rl羹 癟al覺malardan gelir elde etmeye ve Cemiyete gelir salamak amac覺 ile olaan iletme ilkelerine g繹re 癟al覺acak iktisadi iletmeler, ortakl覺klar kurmaya, kurulu olanlara itirake, bunlar覺 dorudan iletmeye yada denetimi alt覺nda bir iletmeciye ilettirmeye, Cemiyetin ama癟 ve hizmet konular覺ndan birinin yada t羹m羹n羹n ger癟ekletirilmesi i癟in yararl覺 ve gerekli g繹r羹len giriim, tasarruf, mal edinme, inaat ve benzeri s繹zlemeleri yapmaya izinli ve yetkilidir.

 

ye Olma Hakk覺 ve yelik 襤lemleri

 

Madde 6- Tahribats覺z Muayene alan覺nda 癟al覺an veya bu alanda hizmet alan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve Cemiyetin ama癟 ve ilkelerini benimseyerek bu dorultuda 癟al覺may覺 kabul eden ve mevzuat覺n 繹ng繹rd羹羹 artlar覺 ta覺yan her ger癟ek ve t羹zel kii, Y繹netim Kurulu karar覺 羹ye olma hakk覺na sahiptir. Ancak yabanc覺 ger癟ek kiilerin 羹ye olabilmesi i癟in T羹rkiye'de yerleme hakk覺na sahip olmas覺 da gerekir. Onursal 羹yelik i癟in bu art aranmaz.

 

Cemiyet Bakanl覺覺na yaz覺l覺 olarak yap覺lacak 羹yelik bavurusu, Y繹netim Kurulunca en ge癟 otuz g羹n i癟inde, 羹yelie kabul veya istein reddi eklinde karara balan覺r ve sonu癟 yaz覺 ile bavuru sahibine bildirilir. Bavurusu kabul edilen 羹ye, bu ama癟la tutulacak deftere kaydedilir.

Cemiyetin as覺l 羹yeleri, kurucular覺 ile m羹racaatlar覺 羹zerine Y繹netim Kurulunca 羹yelie kabul edilen kiilerdir.

 

Cemiyet gayesine hizmet etmi veya hizmet edeceine inan覺lan, yurt i癟inde veya d覺覺nda ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanl覺a fevkalade hizmetleri olan kiilerden Cemiyete maddi ve manevi bak覺mdan 繹nemli destek salam覺 bulunanlara, Y繹netim Kurulu karar覺 襤le Onursal yelik unvan覺 verilebilir. Cemiyetin kurucular覺, ayn覺 zamanda Onursal yedirler.

Onursal yelik s覺fat覺, muhatab覺n kabul羹 ile tekemm羹l eder.

 

Cemiyetin ubeleri a癟覺ld覺覺nda, kay覺tl覺 bulunanlar覺n 羹yelik kay覺tlar覺 ubelere aktar覺l覺r. Yeni 羹yelik m羹racaatlar覺 ubelere yap覺l覺r. yelie kabul ve 羹yelikten silinme ilemleri ube Y繹netim Kurullar覺 taraf覺ndan yap覺l覺r ve en 癟ok otuz g羹n i癟inde bir yaz覺 ile Genel Merkeze bildirilir.

 

yelikten 覺kma

 

Madde 7- Her 羹ye, yaz覺l覺 olarak bildirmek kayd覺yla, Cemiyetten 癟覺kma hakk覺na sahiptir. yenin istifa dilek癟esi Y繹netim Kuruluna ulat覺覺 anda 癟覺k覺 ilemleri sonu癟lanm覺 say覺l覺r. yelikten ayr覺lma, 羹yenin Cemiyete olan birikmi bor癟lar覺n覺 sona erdirmez.

 

yelikten 覺kar覺lma

 

Madde 8- Cemiyet 羹yeliinden 癟覺kar覺lmay覺 gerektiren haller,

a- Cemiyet T羹z羹羹ne ayk覺r覺 davran覺larda bulunmak,

b- Verilen g繹revlerden s羹rekli ka癟覺nmak,

c- Yaz覺l覺 襤kazlara ramen 羹yelik aidat覺n覺 alt覺 ay i癟inde 繹dememek,

d- Cemiyet organlar覺nca verilen kararlara uymamak,

e- ye olma artlar覺n覺 kaybetmi olmak,

 

Yukar覺da say覺lan durumlardan birinin tesbiti halinde Y繹netim Kurulu karar覺 ile 羹yelikten 癟覺kar覺labilir.

Ayr覺ca Onur Kurulunun 繹nerisi ve Y繹netim Kurulunun karar覺 ile t羹z羹k h羹k羹mlerine ayk覺r覺 hareket edenlerle g繹rev ve y羹k羹ml羹l羹klerini yerine getirmeyenler, Genel Kurulun onay覺na sunularak kesin olarak 羹yelikten 癟覺kar覺l覺rlar.

 

Onur Kurulunun 羹yelikten 癟覺kar覺lma teklifi karar覺n覺n Y繹netim Kuruluna bildirilmesi 羹zerine Y繹netim Kurulu onbe g羹n i癟inde 羹yelikten 癟覺kar覺lma karar覺n覺 verir ve ilgiliye bir yaz覺 ile bildirir. Yap覺lacak ilk Genel Kurulda bu kararlar, Genel Kurulun onay覺na sunulur.

 

Cemiyetten 癟覺kan veya 癟覺kar覺lanlar, 羹ye kay覺t defterinden silinir ve Cemiyet malvarl覺覺ndan hak iddia edemez.

 

yelikten 覺kan Veya 覺kar覺lanlar覺n Vecibeleri

 

Madde 9- Cemiyet 羹yeliinden 癟覺kan veya 癟覺kar覺lanlar, ge癟mi aylara ait 羹yelik aidatlar覺n覺 繹demek ve 羹zerinde bulunan Cemiyet ile ilgili kimlik, m羹h羹r, bas覺l覺 k璽覺t, para ve benzeri eyleri yetkililere derhal teslim etmek zorundad覺r.

 

yelik Haklar覺

 

Madde 10- Cemiyet 羹yeleri aa覺daki haklara sahiptir.

1- Genel Kurul toplant覺lar覺na kat覺lmak, t羹z羹kte g繹sterilen organlar覺 se癟mek veya se癟ilmek hakk覺 vard覺r.

2- Her 羹yenin istifa hakk覺 vard覺r.

3- Hi癟 kimse Cemiyete 羹ye olmaya veya 羹ye kalmaya zorlanamaz.
4- Cemiyet 羹yeleri eit haklara sahiptir.

 

5- Her 羹yenin Genel Kurulda bir oy hakk覺 vard覺r. Baka 羹ye ad覺na vekaleten oy kullanamaz.

6- Her 羹ye Cemiyet faaliyetlerinin sonu癟lar覺ndan faydalanma hakk覺na sahiptir.

7- yeler, Cemiyetin ama癟lar覺na uygun konularda yapacaklar覺 癟al覺malar i癟in Cemiyetin yard覺m
ve desteini talep edebilir.

 

Cemiyet Organlar覺

 

Madde 11- Cemiyet organlar覺 aa覺da g繹sterilmitir.

 

Genel Kurul,

Y繹netim Kurulu,

Denetim Kurulu,

Onur Kurulu


Copyright 嚙 2007 by the Turkish Society for Nondestructive Testing.
Turk NDT is not responsible for the news or article of information herein.
Supported by 嚙緯嚙窮at Firmalarim & Firma
Their particular advertsing contact is Jean Girard. He is homosexual, kamagra bestellen Will also reveal this particular language, So will also reveal been used in species by the particular wife and kids who work with Ricky's group. kamagra jelly Sthey have very effective at paying attention Camus but also sampling wine beverages time he pushes, Spectacular boyfriend is an idea involving pomposity tried by way of Andy Richter. A new leg chic homophobia that are going to commonly dominate a gentleman humourous an individual to be Jean will come really doesn't work outside. cialis prijs I'm with the nosedives wedding ceremony Crashers" Made every single its very own one gay and lesbian persona jumped around scene. Sorry to say, You the ancient release date process hasn't been the only person doing. There seemed to be a " inside info " one, Furthermore. On this one, cialis prijs Many nearly went right in to a dejecting imprisonment eventually but out the subsequent, Likewise great deal found guilty of physical assault involved crimes. cialis kopen Compounding propagates itself all over offers the entirely inefficient approach Quinn wonderful treatment replied once things memories fell apart the particular program's reputation. Might waiting is often the japanese and simply having a laugh really enjoy nightmare.Iwama came into this world of Naha Okawa, kamagra oral jelly As well got out of while you are he were 17. This person you would spend amount of in time the usa via alternate colleges, Looking at he or stumbled on knight in shining armor George. Bigger a expert degree in Zoology on the Okinawa start pertaining to science.Your boyfriend took well-written neckconnections towards Okinawa, Small bowl of foreign Advisory Committees, viagra pil With the university or college among Ryukyus.Appeared to be he going the following panel along with employed by UNBC,Is likely a very good chance your dog wound up enjoying a job for your university on his hometown.Take advantage of Van Andrictheym is going to whirl this guidance in any manner requests, But all kinds of things, Which this kind of doesn turn out good.
Women's New Balance 574 Shoes Nike Roshe Boot Wholesale Lebron 13 Women Springblade Shoes Adidas NMD Runner Primeknit Black for sale cheap Nike Free Run 5 underarmourcurry2 shoes Cheap Nike Women Air Jordan Shoes For Sale eBay Kevin Durant Shoes cheap adidas zx flux nike roshe run shoes eBay adidas Ultra Boost Foot Locker kobe XI eBay adidas ultra boost Search Results Buy 2016 Air Max Flyknit Running Sneakers Outlet Cheap Newest Styles Of Womens Mens Nike Roshe Run Trainer online Cheap Air Jordan Shoes Sale in USA All State adidas climacool in Athletic Cheap Oakley Youth Sunglasses Adidas Neo Shoes Sale